Etiske retningslinjer

Arbeidsform
Min arbeidsform er prosessorientert og utforskende. Hver klient er unik. Jeg tror ikke at forandringer kan presses fram, og jeg vil arbeide på klientens egne premisser, uten å tolke og dømme. Jeg vil møte klienten med vennlighet og profesjonalitet og på en måte som gir tillit.

Jeg vil søke å unngå at mine personlige anliggender eller saker fra min personlige historie påvirker eller kommer i veien for god veiledning. Dersom jeg har mistanke om at dette er tilfelle, vil jeg selv søke råd og veiledning og om nødvendig avslutte arbeidet med klienten.

Jeg vil samarbeide med andre fagfolk til beste for klienten og ikke drive utilbørlig konkurranse med andre private eller offentlige aktører.

Kompetanse
Jeg vil innrette virksomheten slik at den alltid er forsvarlig og i tråd med norsk lov. Jeg påtar meg kun oppdrag som jeg har den nødvendige kompetansen til. Dersom jeg i løpet av prosessen innser at min kompetanse ikke strekker til, vil jeg henvise klienten til en annen fagperson eller etablere et samarbeid med en annen fagperson.  Dette innebærer en ny avtale med klienten.

Jeg markedsfører meg ikke på en måte som er egnet til å villede, og jeg gir riktige opplysninger om min kompetanse og erfaring. For å opprettholde og styrke mitt faglige og etiske nivå, sørger jeg for å få nødvendig praksis, videreutdanning, veiledning og oppfølging.

Taushetsplikt og dokumentasjonspraksis
Jeg overholder taushetsplikten og opptrer alltid lojalt til klienten. Alle opplysninger som jeg ellers får gjennom min virksomhet, vil bli behandlet med diskresjon, også når dette ikke direkte omfattes av taushetsplikten. Alle som på en eller annen måte er involvert i virksomheten, pålegges de samme krav om taushetsplikt.

Taushetsplikten gjelder imidlertid ikke overfor offentlige myndigheter i situasjoner der det kan være fare for liv og helse for klienten selv eller andre personer, informasjon om brudd på norsk lovgivning eller andre straffbare handlinger. Skulle jeg i forbindelse med behandling få vite noe som jeg må varsle politiet om, vil unntaket fra taushetsplikten kun gjelde det som er relevant informasjon for politiet.

Dersom jeg ønsker å bruke informasjon og stoff fra mitt klientarbeid til undervisning eller forskning, skal klienten gi sitt samtykke til dette og anonymitet skal ivaretas. Referanser eller andre opplysninger som kan brukes til å identifisere klienten vil ikke bli offentliggjort uten at skriftlig samtykke er gitt av klienten.

Notater som jeg tar på papir under arbeidets gang blir umiddelbart overført til passordbeskyttede datafiler og deretter forsvarlig makulert.  

Forholdet til klienten
Jeg vil alltid gjøre en klar avtale med klienten vedrørerende sted, klokkeslett, timepris, avbestilling og ferier. Jeg er personlig ansvarlig for å følge opp min del av avtalen. Jeg redegjør også for taushetsplikten og dokumentasjonspraksis, samt prosedyre for eventuell klage.

Jeg skal ikke misbruke min stilling ved å utnytte klientens tillit. Ingen form for utnyttelse av klienten skal forekomme, verken økonomisk, seksuelt, emosjonelt, religiøst eller på andre måter. Jeg erkjenner det ansvaret jeg fortsatt har for relasjonen til en klient etter at det profesjonelle oppdraget formelt er avsluttet.

Jeg vil vurdere saken nøye før jeg går inn i et rådgiverforhold til en klients (tidligere) partner eller nære familie.

Jeg vil unngå enhver konflikt mellom klientens interesser og min egeninteresse. Skulle en slik interessekonflikt oppstå, vil den bli åpent diskutert med klienten og jeg vil søke å finne en løsning som best mulig tjener klienten. Dersom vi ikke finner en løsning, vil arbeidet bli avsluttet.

Jeg anerkjenner klientens rett til å avslutte arbeidet når som helst i prosessen. Dersom jeg anser at en annen veileder vil kunne møte klientens behov på en bedre måte enn meg, vil jeg oppfordre klienten til å bytte veileder.

 

Godkjent av styret i SERES AS 10.08.2015